Què és el projecte educatiu de centre (PEC)?

És el document on s’expliquen la identitat del centre i els seus objectius. També serveix per orientar l’activitat educativa del centre i ha d’impulsar la col•laboració dels diferents membres de la comunitat educativa i la relació amb l’entorn.

El PEC s’elabora tenint en compte les característiques socials i culturals de l’entorn on és situat el centre i les necessitats educatives dels alumnes. L’aprova el consell escolar. (PEC actual aprovat a maig 2012)

  • Normativa de referència (Llei 12/2009 d'educació, article 91)
  • Normativa de referència (Decret 102/2010, articles 4-6)

ACTUALMENT EL PEC DEL NOSTRE CENTRE ESTÀ EN PROCÉS D'ACTUALITZACIÓ

 

 EL NOSTRE PROJECTE LINGÜÍSTIC ESTÀ EN PROCÉS D'ACTUALITZACIÓ

Projecte Lingüístic Centre