PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

 Què és el projecte educatiu de centre (PEC)?

És el document on s’expliquen la identitat del centre i els seus objectius. També serveix per orientar l’activitat educativa del centre i ha d’impulsar la col•laboració dels diferents membres de la comunitat educativa i la relació amb l’entorn.

El PEC s’elabora tenint en compte les característiques socials i culturals de l’entorn on és situat el centre i les necessitats educatives dels alumnes. L’aprova el consell escolar. (PEC actual aprovat a maig 2012)

  • Normativa de referència (Llei 12/2009 d'educació, article 91)
  • Normativa de referència (Decret 102/2010, articles 4-6)

ACTUALMENT EL PEC DEL NOSTRE CENTRE ESTÀ EN PROCÉS D'ACTUALITZACIÓ EN EL CURS 2019-2020

 

NOFC

ACTUALMENT EL NOFC DEL NOSTRE CENTRE ESTÀ EN PROCÉS D'ACTUALITZACIÓ EN EL CURS 2019-2020

Document revisió articles 1,2 i 3 aprovats en Consell Escolar en data 13 Juliol 2017

ACTUALITZACIÓ NOFC

PROJECTE DE DIRECCIÓ

El projecte de direcció correspon al període 2017-2020.

PROJECTE DIRECCIÓ

PROJECTE LINGÜÍSTIC

PROJECTE LINGÜÍSTIC ANGELETA FERRER

 

 

 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

La carta de compromís educatiu és un document que té com a finalitat potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la corresponsabilitat entre els centres i les famílies en l'educació d'infants i joves.

Per tant, la carta ha de contribuir, entre altres, als objectius següents:

  • Compartir amb les famílies els principis i els continguts del projecte educatiu del centre i, si escau, els projectes educatius de l'entorn.
  • Millorar la informació i la comunicació entre el centre i les famílies.
  • Facilitar a les famílies l'exercici dels seus drets i el compliment dels deures.
  • Fomentar la convivència i el bon clima escolar.
  • Corresponsabilitzar el centre i la família en l'èxit acadèmic, personal i social dels alumnes i també en el compromís cívic dels infants i joves.

 CARTA COMPROMÍS EDUCATIU ANGELETA FERRER

 

 CONVENIS CURS 19-20

 L'escola té signats convenis amb diverses entitats de Mataró per la utilització dels seus espais.

CONVENI EMMM

CONVENI ÚS EQUIPAMENTS ESPORTIUS

 

PAGAMENTS CURS 19-20

En aquest document podeu trobar el calendari de pagaments pel curs 19-20 i quan s'han d'efectuar.

PAGAMENTS 19-20