PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

 Què és el projecte educatiu de centre (PEC)?

És el document on s’expliquen la identitat del centre i els seus objectius. També serveix per orientar l’activitat educativa del centre i ha d’impulsar la col•laboració dels diferents membres de la comunitat educativa i la relació amb l’entorn.

El PEC s’elabora tenint en compte les característiques socials i culturals de l’entorn on és situat el centre i les necessitats educatives dels alumnes. L’aprova el consell escolar. (PEC actual aprovat a maig 2012)

  • Normativa de referència (Llei 12/2009 d'educació, article 91)
  • Normativa de referència (Decret 102/2010, articles 4-6)

ACTUALMENT EL PEC DEL NOSTRE CENTRE ESTÀ EN PROCÉS D'ACTUALITZACIÓ EN EL CURS 2021-2022

 

NOFC

ACTUALMENT EL NOFC DEL NOSTRE CENTRE ESTÀ EN PROCÉS D'ACTUALITZACIÓ EN EL CURS 2021-2022

Document revisió articles 1,2 i 3 aprovats en Consell Escolar en data 13 Juliol 2017

ACTUALITZACIÓ NOFC

 

PROJECTE DE DIRECCIÓ

El projecte de direcció correspon al període 2021-2025.

PdD 21-25

 

 

PROJECTE LINGÜÍSTIC

 

 

 

 

EN REVISIÓ

 

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA

El Departament d'Educació planteja l'elaboració del Projecte de convivència com un instrument on es reflecteixen les accions que el centre docent desenvolupa per capacitar els alumnes i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

Els centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya han de tenir implementat el Projecte de convivència en el marc del seu Projecte educatiu, i ha de reflectir les accions que el centre educatiu desenvolupi per capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes. 

Les accions que s’hi proposen poden ser abordades des de tres nivells diferents:

  • valors i actituds,
  • resolució de conflictes i
  • el marc organitzatiu.

 PROJECTE DE CONVIVÈNCIA

 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

La carta de compromís educatiu és un document que té com a finalitat potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la corresponsabilitat entre els centres i les famílies en l'educació d'infants i joves.

Per tant, la carta ha de contribuir, entre altres, als objectius següents:

  • Compartir amb les famílies els principis i els continguts del projecte educatiu del centre i, si escau, els projectes educatius de l'entorn.
  • Millorar la informació i la comunicació entre el centre i les famílies.
  • Facilitar a les famílies l'exercici dels seus drets i el compliment dels deures.
  • Fomentar la convivència i el bon clima escolar.
  • Corresponsabilitzar el centre i la família en l'èxit acadèmic, personal i social dels alumnes i també en el compromís cívic dels infants i joves.

 CARTA COMPROMÍS EDUCATIU ANGELETA FERRER

 

CONVENIS CURS 22-23

 L'escola té signats convenis amb diverses entitats de Mataró per la utilització dels seus espais.

CONVENI ÚS EQUIPAMENTS ESPORTIUS

 

CALENDARI DE PAGAMENTS CURS 23-24

CALENDARI DE PAGAMENTS

 

PRESSUPOST 2023

PRESSUPOST 2023