Què és el consell escolar?

El consell escolar és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

Qui forma el consell escolar?

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, equip directiu, mestres, famílies, personal d'administració i serveis, representant de l'administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

Quina és la funció del consell escolar als centres públics?

La funció principal del consell escolar és la de debatre i aprovar temes relacionats amb el funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anuals de centre, la carta de compromís, les normes d'organització i funcionament, el pressupost i retiment de comptes, el procediment de selecció i la proposta de cessament del director, la supervisió del menjador i la resolució dels conflictes i supervisió de les sancions en matèria disciplinar dels alumnes

Composició:

 Director del Centre que actua com a president Juanjo Duran
 Cap d’estudis Carme Civit
 Representants de mestres escollits pel Claustre

Marta Armengol

Alicia Galeano

Lídia Mulà

Xavier Balaguer

Raquel Miranda

 Representants sector pares i mares 

Gisela Roldós

Meritxell Corbalan

Roger Tomico

Mº José Pastor 

 Representant del personal d’administracions i serveis Glòria Arenas
 Representant de l’AMPA Joan Masferrer
 Representant de l’Ajuntament Gemma Boix
 Secretària Sònia López