Què és el consell escolar?

El consell escolar és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

Qui forma el consell escolar?

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, equip directiu, mestres, famílies, personal d'administració i serveis, representant de l'administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

Quina és la funció del consell escolar als centres públics?

La funció principal del consell escolar és la de debatre i aprovar temes relacionats amb el funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anuals de centre, la carta de compromís, les normes d'organització i funcionament, el pressupost i retiment de comptes, el procediment de selecció i la proposta de cessament del director, la supervisió del menjador i la resolució dels conflictes i supervisió de les sancions en matèria disciplinar dels alumnes

Acords:

CONSELL ESCOLAR 2 DE DESEMBRE DE 2021

CONSELL ESCOLAR 31 DE GENER DE 2022

CONSELL ESCOLAR 9 DE MARÇ DE 2022

CONSELL ESCOLAR 13 DE JUNY DE 2022

CONSELL ESCOLAR 17 D'OCTUBRE DE 2022

CONSELL ESCOLAR 31 DE GENER DE 2023

CONSELL ESCOLAR 8 DE MARÇ DE 2023

CONSELL ESCOLAR 18 D'OCTUBRE DE 2023

CONSELL ESCOLAR 31 DE GENER DE 2024

CONSELL ESCOLAR 6 DE MARÇ DE 2024

CONSELL ESCOLAR 3 DE JUNY DE 2024

 

Composició:

 Director del Centre que actua com a president Juanjo Duran
 Cap d’estudis Carme Civit
 Representants de mestres 

Patricia Santander

Núria Sánchez

Xavier Balaguer

Núria Riera

Carmen Porras

Mercè Bayo

 Representants sector famílies

Aida Al-Nehlawi 

Marc Ortner

Marta Buil

Laia Corominas

Núria Romero

 Representant del personal d’administracions i serveis Mònica Mares
 Representant de l’AFA Marc Fors
 Representant de l’Ajuntament Gemma Boix
 Secretària Sònia López


COMISSIONS DEL CONSELL ESCOLAR