Què és el consell escolar?

El consell escolar és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

Qui forma el consell escolar?

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, equip directiu, mestres, famílies, personal d'administració i serveis, representant de l'administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

Quina és la funció del consell escolar als centres públics?

La funció principal del consell escolar és la de debatre i aprovar temes relacionats amb el funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anuals de centre, la carta de compromís, les normes d'organització i funcionament, el pressupost i retiment de comptes, el procediment de selecció i la proposta de cessament del director, la supervisió del menjador i la resolució dels conflictes i supervisió de les sancions en matèria disciplinar dels alumnes

Acords:

CONSELL ESCOLAR 2 DE DESEMBRE DE 2021

CONSELL ESCOLAR 31 DE GENER DE 2022

CONSELL ESCOLAR 9 DE MARÇ DE 2022

CONSELL ESCOLAR 13 DE JUNY DE 2022

CONSELL ESCOLAR 17 D'OCTUBRE DE 2022

CONSELL ESCOLAR 31 DE GENER DE 2023

CONSELL ESCOLAR 8 DE MARÇ DE 2023

 CONSELL ESCOLAR 18 D'OCTUBRE DE 2023

 

Composició:

 Director del Centre que actua com a president Juanjo Duran
 Cap d’estudis Carme Civit
 Representants de mestres escollits pel Claustre

Patricia Santander

Núria Sànchez

Xavier Balaguer

Núria Riera

Carmen Porras

 Representants sector pares i mares 

Gisela Roldós

Marc Ortner

Roger Tomico

Laia Corominas

Núria Romero

 Representant del personal d’administracions i serveis Glòria Arenas
 Representant de l’AMPA Marc Fors
 Representant de l’Ajuntament Gemma Boix
 Secretària Sònia López