El currículum de l’educació primària esdevé la guia de les activitats educatives escolars, n’explicita les intencions i proporciona línies d’acció adequades als mestres i a altres professionals, procurant desvetllar la motivació, la curiositat i la imaginació dels infants.

La formació de ciutadans competents, lliures, crítics, autònoms, solidaris i responsables és consubstancial al progrés en l’escolarització i a l’èxit escolar. L’educació en el compromís individual i col·lectiu amb l’entorn social, cultural i natural afavoreix l’arrelament a la comunitat i contribueix a la construcció d’estils de vida més lliures, justos i saludables.

A L'ESCOLA ANGELETA FERRER TREBALLEM A PARTIR DE:

  • TREBALL COOPERATIU
  • ACTIVITATS COMPETENCIALS
  • EDUCACIÓ EN VALORS
  • ESPAIS DE REFLEXIÓ
  • PROJECTES INTERDISCIPLINARIS
  • PROJECTES TAC I AUDIOVISUALS 
  • PARTICIPACIÓ AMB LA CIUTAT
  • ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ DELS DIFERENTS CICLES D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

CRITERIS CICLE INICIAL

CRITERIS CICLE MITJÀ

CRITERIS CICLE SUPERIOR