Calendari preinscripció i matrícula curs 2018-2019
 

Publicació de l'oferta inicial 9 d’abril de 2018
Període de presentació de sol·licituds del 13 al 24 d’abril de 2018
Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional 3 de maig de 2018
Termini per presentar reclamacions a la puntuació provisional del 4 al 8 de maig de 2018
Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació definitiva 10 de mig de 2018
Sorteig del número de desempat 11 de maig de 2018
Publicació de la llista ordenada definitiva 15 de maig de 2018
Publicació de l'oferta final 11 de juny de 2018
Publicació de les llistes d'alumnat admès i llista d’espera 12 de juny de 2018
Període de matrícula del 21 al 27 de juny de 2018

 

 Criteris de prioritat

Criteris generals
Existència de germanes o germans escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen 40 punts
Proximitat del domicili:
Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre
Mataró és zona única a efectes de puntuació
30 punts
Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet es prengui en consideració, en comptes del domicili habitual, l’adreça de treball d’un d’ells, i aquesta és dins l’àrea d’influència del centre 20 punts
Quan el domicili habitual és al mateix municipi on està ubicat el centre sol·licitant en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència 10 punts

Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció
10 punts
Discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, el tutor, la tutora o germanes o germans 10 punts
Criteris complementaris
Condició legal de família nombrosa o família monoparental 15 punts
Malaltia crònica de l'alumne o l'alumna que afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs 10 punts
Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc 5 punts 

Documentació que cal presentar, juntament amb la sol·licitud de preinscripció:

-Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
-Original i fotocòpia del DNI / NIE del pare i de la mare o del  tutor.
-Original i fotocòpia del DNI / NIE de l’alumne o alumna, si en té.
-Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual  (TSI) del nen/a.
 

Aquest curs s'estableix l'obligatorietat d'indicar una adreça electrònica.

Documentació complementària si s’al·lega o és el cas:

-En el cas que el domicili familiar actual no coincideixi amb el DNI de la persona sol.licitant: certificat de convivència de l’alumne/a i el DNI renovat amb l’adreça correcta.
-Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.
-Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o certificat de discapacitat igual o superior al 33 % de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
-Original i fotocòpia del Carnet vigent de família nombrosa i/o família monoparental vigent.
-Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, on s'indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:

 Del  13 al 24 d’abril:

·         matins de 9 a 10:30 hores

·         tardes de 15 a 16:30 hores
 OFERTA DE PLACES


 

 

El passat dia 9 de febrer vam celebrar la festa de Carnestoltes.  Aquest curs hem treballat el tema del circ i ens ho hem passat d'allò més bé.

El passat dissabte, 2 de desembre, vam inaugurar oficialment la nostra escola desprès de 5 anys de lluita de tota la Comunitat Educativa.

Hi van assistir un munt de famílies que actualment porten els seus fills i filles a l’escola, des de les que han entrat enguany a P3 fins aquelles que només podran gaudir del seu darrer any al nou edifici.

També ens van acompanyar un bon grapat de persones que són part crucial d’aquest procés i de la història de l’Angeleta Ferrer.

La festa va ser un èxit total i tothom hi va col·laborar. Hi va haver xocolatada, actuacions musicals i la Galeneta…

Aquí podreu veure imatges d’aquest dia que va ser tan entranyable per tots.